Στην Αμερική No 1 to 1995 με το Mellon Collie And The Infinite Sadness