Με αναφορά στον φιλόσοφο Immanuele Kant που γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1724